El Consell Regulador

Funcionament

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) Baix Ebre – Montsià, és l’òrgan responsable de certificar que els productes comercialitzats baix aquesta D.O.P compleixen tots els requisits de qualitat establerts al Reglament.

  • Delimita els terrenys dels ubicats als termes municipals del Baix Ebre i Montsià que són aptes per a la producció d’oli.
  • Registra les plantacions, les almàsseres i les envasadores que compleixen totes les normes, ja que només aquestes, podran comercialitzar oli amb DOP Baix Ebre – Montsià.
  • Fomenta el cultiu de morruda, sevillenca i farga, les tres varietats que inclou la Denominació d’Origen Protegida.
  • Controla tot el procés de producció per tal de verificar la màxima qualitat.
  • Expedeix la contraetiqueta o distintiu de control numerat, que serveix per certificar la qualitat de l’oli.
<hr>

Organigrama

El Consell Regulador esta constituït per:

  • Un president i un vicepresident elegit d’entre els vocals del Consell Regulador.
  • Deu vocals en representació dels inscrits als registres del Consell Regulador, cinc en representació del sector productor elegits per i d’entre les persones inscrites al Registre de plantacions, i cinc en representació del sector elaborador i comercialitzador elegits per i d’entre els inscrits a la resta de registres.
  • Dos vocals tècnics nomenats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
<hr>

Reglament

Al DOGC núm. 5666 del 8 de gener del 2010 es va publicar l’ORDRE AAR/374/2010, d’1 de juliol, per la qual s’aprovava la Denominació d’Origen Protegida Oli del Baix Ebre-Montsià i el seu Reglament, amb el caràcter transitori que estableix el Reglament CEE 2081/1992.